Iskolára való felkészítés

Általános iskolára való felkészítés nagycsoportos óvodások számára, hogy minél könnyebben
vegyék az akadályokat, ügyesebben teljesítsenek majd az új feladathelyzetekben,
megkönnyítve számukra ezzel a változást és az átmenetet.

A sikeres iskolakezdés és tanulási hatékonyság feltétele a gyermek életkorának megfelelő
testi, érzelmi és kognitív fejlettség.

Nemzeti Alaptanterv szerinti felkészítés, szövegértés fejlesztése, figyelem- és emlékezetfejlesztés, szókincsbővítés, logikus gondolkodás kialakítása, mozgásfejlesztés.

Ezen kívül a foglalkozásainkat azoknak a nagycsoportos, iskolába készülő gyerekeknek
ajánljuk, akiknek a következő felsorolásból egy vagy több jellemző is előfordul:
– bizonytalan, nem összerendezett a mozgásuk, nem jó az egyensúly érzékük
– nehézséget jelent számukra figyelmük irányítása, megosztása vagy megtartása különböző
helyzetekben
– új és meglévő információk összehangolása, régi ismeretek előhívása nehezen megy
– tér és síkbeli irányok felismerésében bizonytalan
– ceruzafogásuk görcsös, vonalvezetésük nehézkes, pontatlan
– a rajz és vizuális tevékenységet folyamatosan hárítják
– számolási és műveletvégzési területeken (6-os számkörben) elakadás tapasztalható
– különböző elemek összehasonlítása, szempontok szerinti azonosítása hosszadalmas és nehéz
folyamat
– a beszédészlelés, beszédértés vagy kifejezőkészség területén lemaradást mutat
– nehezen dolgozzák fel a kudarcokat, kitartásuk és monotóniatűrésük alacsony szintű